მოსწავლის გვერდი

ჩვენი სკოლის მისიით ვაძლიერებთ ენებს. ინგლისური ენა ისწავლება პირველი კლასიდან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით( I  - XII ) კვირაში 5-6 საათი;  სტანდარტს  ზემოთ ვიყენებთ დამხმარე სახელმძღვანელოებს, რომლებიც გამოგვაქვს საერთაშორისო სახლიდან. სწავლების დაწყებით ეტაპზე ინგლისური ენის კარგად შესწავლა საშუალებას გვაძლევს საბაზო ეტაპზე,  VII კლასიდან ერთი საბუნებისმეტყველო საგანი (ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია) ვისწავლოთ ინგლისურად. ამ ინოვაციური პროექტის მიზანია მოსწავლეებში ტექნიკური ლექსიკის გამდიდრება, ზოგადი ცოდნის გაღრმავება, ამ საგნებისადმი ინტერესის გაძლიერება და მოტივაციის ამაღლება.

გარდა ამისავთანამშრომლობთ ბრიტანეთის საკონსულოსთან, რაც  ჩვენს მოსწავლეებს აძლევთ შესაძლებლობას სკოლაში გაიარონ კემბრიჯისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტების სხვადასხვა პროგრამები და აიღონ შესაბამისი სერთიფიკატები.

IVკლასიდან ისწავლება მეორე უცხო ენა--- რუსული.  ენის სწავლება მიმდინარეობს გაძლიერებულად , კვირაში 3 სთ.  მე-4 კლასში ისწავლება ზეპირმეტყველების კურსი,  ხოლო V კლასიდან,  გარდა სტანდარტული სახელმძღვანელოსი,  გამოიყენება დამხმარე სახელმძღვანელოები.  სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, ინტერაქტიური მეთოდებით.

III კლასიდან კვირაში 2 საათი ისწავლება  მესამე უცხო ენა---ფრანგული.   ვთანამშრომლობთ ფრანგულ სკოლასთან და საფრანგეთის საელჩოსთან.სასწავლო პროცესში ვიყენებთ საერთაშორისო დონის სასწავლო პროგრამებს.  სრული კურსის დამთავრების შემთხვევაში მოსწავლეებს შესაძლებლობა ექნებათ აიღონ საერთაშორისო სერთიფიკატი.

სკოლა ,,პოლიგლოტში“ ფუნქციონირებს საგანმანათლებლო სწავლების სამი ეტაპი:

I ეტაპი :  დაწყებითი განათლების  -  I  -  VI კლასები ;

II ეტაპი :  საბაზო  -VII  - IX  კლასები;

III ეტაპი : საშუალო -X   - XII  კლასები.

 დაწყებითი განათლების - I  ეტაპზე -ისწავლება შემდეგი საგნები:

ქართული ენა  და ლიტერატურა;                          ბუნებისმეტყველება;

ინგლისური ენა (პირველი უცხო ენა);                    ჩემი სამშობლო;

რუსული ენა  (მეორე უცხო ენა);                          

ფრანგული ენა (მესამე უცხო ენა);                       სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;

მათემატიკა;               ლოგიკა;                          ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;

სახვითი  და გამოყენებითი  ხელოვნება;        სპორტი;       მუსიკა;      ჭადრაკი; რიტმიკა.     

                                                             

სწავლების  პირველ  ეტაპზ  მოსწავლეებს  სკოლა ,,პოლიგლოტისთავაზობს გახანგრძლივებული  დღის სწავლებას  9  საათიდან  19 საათამდე  ორჯერადი კვებით.

 I კვება: საუზმე    -10 30  --- 11 სთ;

II კვება: სადილი   -14სთ  --- 15 სთ.

 

გახანგრძლივებული  მეცადინეობის  პერიოდში, გარდა იმისა, რომ მოსწავლეები სკოლაში ამზადებენ გაკვეთილებს, მათ დამატებით ყოველდღე აქვთ  გასართობ-შემეცნებითი აქტივობები: სუფთა ჰაერზე სეირნობა,

მხატვრული ფილმებისა და მულტფილმების ყურება,  ფილმების ანალიზი,  მხატვრული ლიტერატურისა და ზღაპრების კითხვა, რაც  თითოეულ მოსწავლეს აძლევს საშუალებას  განავითაროს თავისი ფანტაზია და გახდეს რომელიმე გმირის პერსონაჟი. ეს ყოველივე  მოსწავლეებს უფართოვებს თვალსაწიერს და უმაღლებს ინტელექტს.

გახანგრძლივებული  მეცადინეობისას  მოსწავლეები  იყოფიან  ჯგუფებად. მეცადინეობა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი  განრიგის მიხედვით. თითოეულ ჯგუფს ჰყავს კურატორ-მასწავლებელი, რომელიც პასუხისმგებელია  მოსწავლეების უსაფრთხოებასა  და  ყველა გაკვეთილის სათანადოდ მომზადებაზე.

სკოლაში ფუნქციონირებს შემოქმედებითი, სახელოვნებო და შემეცნებითი  წრეები:    ქართული ცეკვის, ჭადრაკის, ხატვის,  სიმღერისა და  გიტარის.

მოსწავლეები სისტემატურად მონაწილეობენ სხვადასხვა სახის ოლიმპიადებში, პროექტებში,  კონფერენციებსა და კონკურსებში. პედაგოგები მუშაობენ მოსწავლეებთან ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად და ამზადებენ მათ  შესაბამისი კონკურსებისათვის.

 

სწავლების  II ეტაპზე ( საბაზო  -VII- IX კლასები ) ისწავლება  შემდეგი   საგნები:                                                            

ქართული ენა და ლიტერატურა,           ისტორია,        გეოგრაფია,    სამოქალაქო განათლება.   

მათემატიკა;    ლოგიკა;

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;

ინგლისური ენა( პირველი უცხო ენა),            რუსული ენა( მეორე უცხო ენა),      ფრანგული ენა(მესამე უცხო ენა);   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი:      ქიმია,     ფიზიკა,     ბიოლოგია          

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება,        მუსიკა,         სპორტი

 

სწავლების  III ეტაპზე  ( საშუალო  -X  -XII კლასები )  ისწავლება შემდეგი საგნები:

ქართული ენა და ლიტერატურა,           ისტორია,        გეოგრაფია,    სამოქალაქო განათლება.   

მათემატიკა;      ლოგიკა;

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;

ინგლისური ენა( პირველი უცხო ენა),            რუსული ენა( მეორე უცხო ენა),      ფრანგული ენა(მესამე უცხო ენა);   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი:      ქიმია,     ფიზიკა,     ბიოლოგია;          

სპორტი,

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება;

 

მეწარმეობის საფუძვლები (არჩევითი საგანი X XII კლასებში);

XI-XII     სააბიტურიენტო კლასებში გვაქვს სწავლების ინდივიდუალური მეთოდები:

 XI კლასში  მათემატიკაში, ინგლისურსა  და ოთხ საატესტატო საგანში (ქიმია, ფიზიკა, გეოგრაფია, ბიოლოგიაჯგუფი იყოფა ორად,  რათა შედეგი იყოს განსაკუთრებით წარმატებული.

XII კლასში მოსწავლეები იყოფიან მცირე ჯგუფებად  (5-6 მოსწავლე თითო ჯგუფში)  და მეცადინეობა გრძელდებააკადემიური საათი თითო საგანში.

სწორედ ამ განსხვავებული, ინდივიდუალური მიდგომის გამო,  ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან განსაკუთრებულად წარმატებულები და გრანტებით ეწყობიან რეიტინგულ უმაღლეს სასწავლებლებში.