მოსწავლის გვერდი

ჩვენი სკოლის მისიით ვაძლიერებთ ენებს. ნაცვლად ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 3 საათისა კვირაში ვატარებთ 5-6 საათს, შაესაბამისად ვზრდით  შემაჯამებელი წერების რაოდენობასაც;

გარდა ამისა, ვთანამშრომლობთ ბრიტანეთის საკონსულოსთან და ჩვენს მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა სკოლაში გაიარონ სხვადასხვა , კემბრიჯისა და ოქსფორდის , პროგრამა და აიღონ შაესაბამისი სერთიფიკატი.

სკოლა ,,პოლიგლოტში“ ფუნქციონირებს საგანმანათლებლო სწავლების სამი ეტაპი:

I ეტაპი :  დაწყებითი განათლების  -  I  -  VI კლასები ;

II ეტაპი :  საბაზო  -VII  - IX  კლასები;

III ეტაპი : საშუალო -X   - XII  კლასები.

 დაწყებითი განათლების - I  ეტაპზე -ისწავლება შემდეგი საგნები:

ქართული ენა  და ლიტერატურა;                          ბუნებისმეტყველება;

ინგლისური ენა (პირველი უცხო ენა);                     ჩემი სამშობლო;

რუსული ენა  (მეორე უცხო ენა);                           სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;

მათემატიკა;                                                    ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;

 სახვითი  და გამოყენებითი  ხელოვნება;        სპორტი;       მუსიკა;      ჭადრაკი.                                                                   

სწავლების  ამ  (I)  ეტაპზე  მოსწავლეებს  სკოლა ,,პოლიგლოტი“ სთავაზობს გახანგრძლივებული  დღის  ჯგუფის სწავლებას  13 საათიდან  19 საათამდე  ორჯერადი კვებით.

 I კვება: სამხარი -10სთ.30წთ  --   11 სთ;

II კვება: სადილი -  15სთ --15 სთ .30 წმ.

 გახანგრძლივებული  მეცადინეობის  პერიოდში, გარდა იმისა, რომ მოსწავლეები სკოლაში ამზადებენ გაკვეთილებს, მათ დამატებით ყოველდღე აქვთ  გასართობ-შემეცნებითი აქტივობა: სიმღერა, აერობიკა, ცეკვა, ჩანახატები მუსიკის თანხლებით, კარიკატურა, შარჟები, პაროდიები, პანტომიმა,  ჩანახატები ცხოველებისა და ფრინველების ასოცირებაზე. მხატვრული ფილმებისა და მულტფილმების ყურება,  ფილმების ანალიზი,  მხატვრული ლიტერატურის კითხვა, ჭადრაკი და ა.შ.

ეს პროექტი გამოავლენს მოსწავლეების ინდივიდუალურ ხედვას  ხელოვნებასა   და  მუსიკაში. თითოეულ მოსწავლეს ექნება საშუალება განავითაროს თავისი ფანტაზია და გახდეს რომელიმე გმირის პერსონაჟი. მოსწავლეებს გაუფართოვდებათ თვალსაწიერი და აუმაღლდებათ ინტელექტი.

 გახანგრძლივებული  მეცადინეობისას  მოსწავლეები  იყოფიან  ჯგუფებად, მეცადინეობა მიმდინარეობს  შესაბამისი განრიგის მიხედვით, თითოეულ ჯგუფს ჰყავს კურატორ-მასწავლებელი, რომელიც პასუხისმგებელია მეცადინეობისას ორგანიზაციული საკითხების მოგვარებასთან ერთად მოსწავლეების კონტროლზე, რათა მათ ყველა გაკვეთილი სათანადოდ მოამზადონ.

სწავლების  II ეტაპზე ( საბაზო  -VII- IX კლასები ) ისწავლება  შემდეგი   საგნები:                                                            

ქართული ენა და ლიტერატურა;                              ისტორია;                                                                                           ინგლისური ენა( პირველი უცხო ენა);                        სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;

რუსული ენა( მეორე უცხო ენა);                               სამოქალაქო განათლება;

მათემატიკა;                                                       გეოგრაფია;

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;                       ბიოლოგია;

მუსიკა;                                                             ქიმია; ფიზიკა;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი;                            სპორტი

სწავლების  III ეტაპზე  ( საშუალო  -X  -XII კლასები )  ისწავლება შემდეგი საგნები:

ქართული ენა და ლიტერატურა;                             ისტორია;

ინგლისური ენა (პირველი უცხო ენა);                       სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;

რუსული ენა (მეორე უცხო ენა);                              სამოქალაქო განათლება;

მათემატიკა;                                                      ქიმია;

ფიზიკა;                                                           ბიოლოგია;

სპორტი;                                                          გეოგრაფია

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება;

ფოლკლორი და მითოლოგია  (არჩევითი საგანი Xკლასში);

სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა (არჩევითი საგანი XI კლასში);

კონსერვაციული  ბიოლოგიის  საფუძვლები (არჩევითი საგანი XIIკლასში).

XI-XII სააბიტურიენტო კლასებში გვაქვს სწავლების ინდივიდუალური მეთოდები. XI კლასში ოთხ საატესტატო საგანში (ქიმია, ფიზიკა, გეოგრაფია, ბიოლოგია)  ჯგუფები იყოფა ორად, რათა შედეგი იყოს განსაკუთრებით წარმატებული. ხოლო XII კლასში მოსწავლეები იყოფიან მცირე ჯგუფებად (5-6 მოსწავლე) და მეცადინეობა გრძელდება 2  აკადემიური საათი თითო საგანში.